Koalice specializovaných center
pro ženy zažívající násilí

Kvalitnější pomoc pro oběti domácího násilí a násilí na ženách také v Jihomoravském kraji

Kolektiv Koalice NeNa

02.12.2022

Kvalitnější pomoc pro oběti domácího násilí a násilí na ženách také v Jihomoravském kraji

Také zástupcům Jihomoravského kraje záleží na tom, aby oběti domácího násilí získaly adekvátní a účinnou pomoc. Proto jsme i s tímto krajem uzavřeli Memorandum o spolupráci.

Dne 29.11.2022 podepsal jihomoravský hejtman Jan Grolich spolu s Koalicí NeNa, firmou IKEA a brněnskou organizací Magdalenium Memorandum o dlouhodobé spolupráci k přijetí Standardů kvality specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí. Setkání se zúčastnila také radní pro sociální a rodinnou politiku Jana Leitnerová z Jihomoravského kraje.

Velmi si ceníme toho, že si Jihomoravský kraj uvědomuje, jak důležité je problematiku domácího násilí efektivně a citlivě řešit a hodlá se tomuto tématu blíže věnovat. Také v tomto kraji došlo během pandemie covid-19 k nárůstu počtu klientek, které se obrací na pomáhající organizace - stejnou zkušenost mají i členské organizace Koalice NeNa. 

Za Koalici NeNa jsme nesmírně rádi, že součástí Memoranda jsou také specifické standardy pro práci s oběťmi domácího násilí, které definují citlivý, a přesto odborný přístup k této problematice ze strany sociálních služeb, a to i v souladu s osvědčenou praxí ze zahraničí. O tom, co přesně Standardy znamenají si můžete přečíst níže.

Na podepsání Memoranda má velkou zásluhu společnost IKEA, která je též jedním z jeho signatářů. S IKEA dlouhodobě spolupracujeme v boji proti domácímu a partnerskému násilí, zejména v rámci projektu Za bezpečný domov. Vedle dlouhodobé spolupráce s Jihomoravským krajem se podařilo uzavřít také Memorandum s krajem Středočeským.

Co konkrétně podepsání Memoranda znamená?

  • Jihomoravský kraj se podepsáním zavazuje dlouhodobě spolupracovat na zlepšení situace v oblasti pomoci obětem domácího násilí a násilí na ženách.
  • Podepsáním se Jihomoravský kraj také zavazuje usilovat o systematické zvyšování povědomí o této problematice a snižování jeho přijatelnosti ve společnosti.
  • Jedním z kroků pak je vytvoření plánu postupné implementace Standardů kvality specializovaných sociálních služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí na území kraje.

Co jsou to Standardy kvality specializovaných služeb a jak obětem násilí pomohou?

  • Standardy určují minimální podmínky pro poskytování sociálních služeb, které se zaměřují na cílovou skupinu obětí domácího násilí a násilí na ženách.
  • Cílem našich snah a motivací pro vytvoření Standardů je to, aby všechny oběti násilí získaly kvalitní, citlivou a efektivní pomoc odpovídající jejich potřebám a jejich konkrétní situaci. A to bez ohledu na to, kterou organizaci pracující s tímto tématem kontaktují.
  • Naším cílem je také to, aby kvalita poskytovaných služeb obětem v Česku odpovídala i mezinárodním standardům. Proto se osvědčenými mezinárodními postupy a doporučeními Standardy inspirují. 
  • Na přípravě a formulaci Standardů pracovaly zástupkyně členských organizací Koalice NeNa dlouhodobě, a to v rámci pracovní skupiny při Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách.
  • Standardy byly schváleny Radou vlády pro rovnost žen a mužů, dne 28.6.2021. Rada též doporučila Vládě, aby standardy využívala při financování služeb pro oběti násilí z prostředků EU fondů a dalších dotačních titulů.

 

gallery

Foto: Jihomoravský kraj