Koalice specializovaných center
pro ženy zažívající násilí

Kdo jsme

Jsme NeNa. Spojuje nás jednoznačné NE násilí na ženách. Nejčastější formou násilí na ženách je v České republice domácí násilí. Násilí na ženách vnímáme jako jednu z nejrozšířenějších forem porušování lidských práv.


Proč zmiňujeme právě ženy? Ženy mají zkušenost s domácím násilím nepoměrně častěji než muži. Zároveň jsme si vědomi, že domácí násilí se může týkat koholi, bez ohledu na pohlaví, věk, vzdělání, sociální status či další kategorie.


Obětem násilí na ženách a domácího násilí poskytujeme komplexní služby včetně odborného sociálního poradenství, právních služeb a terapeutické péče.


Sdružujeme organizace poskytující specializované služby pro ženy (a jejich děti) ohrožené násilím ve vztazích.


Koalice NeNa vznikla v říjnu 2020. Nicméně naše zakládající organizace (Acorus, z. ú., proFem, o. p. s. a ROSA, z. s.) působí v České republice již od r. 1995. S hrdostí můžeme říci, že společně máme 80 let zkušeností s podporou žen a dětí, které zažívají násilí. Hodně toho tedy o násilí na ženách víme a naše expertní zkušenosti umíme sdílet.

  • Společně jsme se zasloužily o vznik prvního zákona postihujícího domácí násilí, založily jsme první azylové domy pro oběti a jejich děti, jako první jsme začali poskytovat specializovanou právní pomoc obětem domácího a sexuálního násilí.
  • Poskytujme dlouhodobou a navazující odbornou péči.
  • Pravidelně školíme pracovníky/-ce a student/-ky sociální práce, policii, zdravotnický personál. Školení jsou zaměřena na zásady práce s obětmi domácího násilí, jak násilí rozpoznat, a jak vhodně pomoci. Do vzdělávání zahrnujeme i témata zaměřená na sexuální násilí a oběti trestných činů v souvislosti s násilím na ženách.
  • Zpracováváme výzkumné projekty v oblasti násilí na ženách a jejich výsledky pravidelně publikujeme. Aktuálně jsme se zapojili do kvalitativního výzkumu realizovaného Blankou Nyklovou (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.) a Danou Moree (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy), který mapoval vývoj situace obětí násilí na ženách během pandemie covid-19.
  • Jsme aktivní ve Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, který je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Podílíme se na vytváření vládní strategie pro rovnost žen a mužů a navrhujeme konkrétní opatření v oblasti prevence domácího násilí a násilí na ženách.