Koalice specializovaných center
pro ženy zažívající násilí

O co nám jde

Zasazujeme se o to, aby žádná z forem násilí na ženách, včetně domácího násilí, nebyla tolerována či bagatelizována a aby všechny ženy, které mají zkušenost s násilím ve vztazích, měly přístup k odborné a komplexní pomoci.

Svou činnost proto zaměřujeme na tyto oblasti:

Budování sítě specializovaných center

Chceme vytvořit silnou síť profesionálních organizací poskytujících přímou podporu ženám, zažívajícím násilí ve vztazích, a tím přispět ke zlepšení dostupnosti a kvality poskytovaných služeb. Novým členským organizacím nabízíme partnerství, naše zkušenosti, know how, vzdělávání, aktuální novinky ze zahraničí a prostor pro sdílení a dialog. Díky členství v mezinárodních organizacích dlouhodobě přinášíme do České republiky zahraniční zkušenosti.

Prosazování přístupu zaměřeného na potřeby a silné stránky žen, které zažívají násilí

Společně se snažíme o to, aby každá žena, zažívající násilí, měla přístup k takové pomoci, kterou v daný okamžik potřebuje. Vycházíme z jedinečné zkušenosti každé ženy a při hledání řešení respektujeme její konkrétní situaci a přání. Nesoudíme, ale nabízíme bezpečný prostor pro sdílení a stojíme na straně obětí.

Kromě poskytování odborného poradenství a bezpečného bydlení stavíme na tom, že klíčové je bezpečí žen a jejich dětí. Proto důsledně vyhodnocujeme rizikové faktory násilí ve vztazích a ve spolupráci s klientkami sestavujeme realistický bezpečnostní plán.

Pojmenování násilí

Díky tomu, že pozorně nasloucháme konkrétním příběhům, umíme vyhodnotit rizikové faktory násilí ve vztazích a navrhnout odpovídající bezpečnostní plán, dokážeme rozpoznat projevy násilí ve vztazích a odlišit je od jiných vztahových problémů. Považujeme za důležité, aby vždy jasně zaznělo, že násilí je odpovědný ten, kdo se ho dopouští.

Pomoc dětem ohroženým násilím v rodině

Násilí má negativní dopad nejen na oběti, ale také na jeho svědky. Proto pomáháme také dětem, které jsou svědky násilí v rodině. Vycházíme z principu, že děti mohou být v bezpečí, pouze pokud je v bezpečí oběť, zpravidla jejich matka.

Násilí na ženách ve vztazích v celé jeho šíři

Pracujeme s násilím na ženách v celém jeho spektru: od jeho prvotních projevů, přes všechny formy násilí vyskytující se ve vztahu až po ty projevy násilí, které přetrvávají po odchodu ženy z násilného vztahu, protože ze zkušenosti žen víme, že odchodem násilí nekončí.

 

Je co vylepšovat

Současný systém pomoci obětem násilí na ženách funguje jako síť s příliš velkými oky, kterými mnoho lidí zažívající násilí "propadne". Nedostane se jim tedy včasné nebo vhodné pomoci.

Následující příběhy ilustrují, co konkrétně je špatně a jak je potřeba systém upravit tak, aby byla skutečná pomoc dostupná všem. Jedná se o autentické výroky našich klientek, kterým bylo kvůli bezpečnosti změněno jméno. 

Přivolaná policejní hlídka řekla, že manžela nevykáže, protože slíbil, že odejde. Odešel, ale později se vrátil opilý a odvedl si naši malou dceru. Následně jsem volala policii a ti mi vyčetli, že jsem opilému chlapovi svěřila dítě. Dokonce mi sdělili, že nás nahlásí na sociálku.”

Tereza 

Co je špatně: Policie nedodržela standardní postup při vykázání. Násilné osobě pouze doporučila odchod z domácnosti a jejím příslibem zdůvodnila své rozhodnutí - "nebudeme vykazovat, přeci slíbil, že odejde". Pokud by byl partner vykázán, musel by odevzdat klíče a musel by být poučen o tom, že nesmí vstupovat do prostoru vymezeného policií, ani nesmí s ohroženou osobou navázat kontakt a dále poučen o tom, že porušením vykázání se dopouští trestného činu. Nic takového se však nestalo a situace vyeskalovala popsaným způsobem.

Po noci strávené ve sklepě, kam jsem se i s dětmi ukryla před násilným partnerem, jsem chtěla rychle odejít na bezpečné místo. Na cestu do azylového domu s utajenou adresou jsem ale neměla finanční prostředky, protože jsem odcházela ve spěchu a všechny peníze měl stejně u sebe on. Peníze mi naštěstí půjčila terénní pracovnice, ale z našeho města nebyl již ten den žádný dostupný spoj. Podařilo se mi i s dětmi přečkat noc u známých, ale s velkým strachem, zda nás tam partner nenajde.

Lenka

Co je špatně: V České republice existuje pouze 90 krizových a azylových lůžek s utajenou adresou pro oběti domácího násilí a jejich blízké. Ty jsou navíc situovány pouze ve velkých městech (převážně v Praze). Oběti násilí z ostatních regionů tak musí hledat jiné cesty do bezpečí.

„Jeho otec byl u toho, když na mě křičel a choval se agresivně, řekl však, že se do toho nebude motat, ať si to vyřešíme spolu.“

Daria

Co je špatně: Neformální síť v podobě pomoci ze strany rodiny, přátel nebo kolegů hraje klíčovou roli při odhalování domácího násilí a nabídnutí pomoci. V tomto případě však nezafungovala a svědek násilí (otec) nijak nezasáhl. Nebuďte lhostejní k tomu co se děje ve vašem okolí nebo rodině, mů žete tak zabránit zhoršení násilí.