Koalice specializovaných center
pro ženy zažívající násilí

Prohlášení OSN k 25.listopadu

Kolektiv NeNa

24.11.2020

Prohlášení OSN k 25.listopadu

Prohlášení generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese k Mezinárodnímu dni za odstranění násilí na ženách.

Násilí páchané na ženách a dívkách je celosvětovou výzvou v oblasti lidských práv. Pandemie COVID-19 ještě více odhalila tento globální problém, jež si vyžaduje urgentní opatření na všech úrovních, ve všech prostředích a zapojení všech lidí. Sociální a ekonomický dopad pandemie neúměrně tlačí ženy a dívky do chudoby a riziko násilí vůči nim stoupá. V dubnu tohoto roku jsem vyzval mezinárodní společenství, aby usilovalo o ukončení stínové pandemie genderově podmíněného násilí jednou provždy. A dnes tento svůj apel znovu opakuji a připomínám.

Svět musí slyšet hlasy a zkušenosti žen a dívek a zohledňovat jejich potřeby, zejména těch, které zažily násilí a těch, které čelí vícečetným a vzájemně se prolínajícím formám násilí. Musíme také posílit vůdčí postavení žen při hledání řešení tohoto problému a zapojit muže do boje proti násilí na ženách.

Opatření musí zahrnovat předvídatelné a flexibilní financování organizací hájících práva žen, které v krizových situacích tak často nabízejí pomoc v první linii. Je zásadní, aby služby pro oběti násilí zůstaly otevřené a byly k dispozici odpovídající zdroje a opatření na podporu zdravotních, sociálních a soudních intervencí.

Tato opatření by se neměla zaměřovat pouze na intervence v situacích, když už k násilí na ženách dochází. Měla by usilovat především o prevenci násilí a to prostřednictvím řešení společenských norem a mocenské nerovnováhy, a je třeba, aby se policejní a soudní systémy zaměřily na zvýšení odpovědnosti pachatelů a ukončily beztrestnost takových činů.

V tento mezinárodní den, zdvojnásobme naše úsilí navždy vymýtit genderově podmíněné násilí.

Zdroj: UN Women